សន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន របស់លោក ខែម រស្មី សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី

 

នាថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ វេលា ម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹកនៅ សាកល វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានបើកសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មាន ស្តីអំពី “លទ្ធផលសម្រេច បានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់លោក ខែម រស្មី

Continue…